Autobeam interior LED install.

https://youtu.be/v8wDETFdulY